https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Oddział Kardiologii - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Oddziały

Oddział Kardiologii

Lokalizacja: Budynek A3 - 3 piętro
Liczba łóżek: 22 łóżka + 6 łóżek intensywnej opieki kardiologicznej
Sale: 1-4 osobowe

Kierownik Oddziału: dr n. med. Piotr Szczeponek
Pielęgniarka Oddziałowa: Alicja Walis

Telefon zawałowy

(dedykowany lekarzom innych ośrodków celem konsultacji/przekazania pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym):

+48 722 395 538

Oddział Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu został utworzony w 1995 r. 

W ramach Oddziału hospitalizowani są pacjenci z całym spektrum chorób układu krążenia. Pacjenci w stanach zagrażających życiu są leczeni na Pododdziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej, z możliwością monitorowania hemodynamicznego, czasowej stymulacji serca, wentylacji mechanicznej jak i wspomagania krążenia za pomocą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej.


Lekarze Oddziału Kardiologii konsultują planowo i w trybie ostrodyżurowym pacjentów hospitalizowanych na innych Oddziałach oraz na Izbie Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

Badania i metody leczenia:
-    koronarografia,
-    ultrasonografia wewnątrznaczyniowa tętnic wieńcowcych (IVUS)
-    pomiar cząstkowej rezerwy przepływu (FFR)
-    angioplastyka wieńcowa balonowa (POBA),
-    angioplastyka wieńcowa balonowa balonem powlekanym lekiem (POBA DEB),
-    implantacja stentów powlekanych lekiem (DES),
-    rotablacja
-    implantacja rozruszników serca jedno i dwu – jamowych
-    implantacja kardiowerterów-defibrylatorów (ICD),
-    implantacja kardiowerterów-defibrylatorów z funkcją resynchronizacji (CRT-D)
-    kontrapulsacja wewnątrzaortalna (IABP),
-    implantacja elektrody endokawitarnej (stymulacja czasowa)
-    cewnikowanie prawego serca
-    perikardiocenteza
-    kardiowersja elektryczna
-    24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego i EKG oraz 72-godzinne monitorowanie EKG
-    echokardiografia przezklatkowa
-    echokardiografia przezprzełykowa
-    echokardiografia z próbą obciążeniową (stress echo)
-    test pochyleniowy (tilt test)
-    angio-TK tętnic wieńcowych
-    Tomografia serca z kontrastem

Rocznie na Oddziale Kardiologii leczonych jest ok. 1400 pacjentów. Zaplecze diagnostyczne dla oddziału stanowią dwie pracownie: Pracownia Hemodynamiki Serca (ok. 1300 zabiegów rocznie) oraz Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej (ok. 12 000 badań rocznie).

Program KOS-Zawał:

Na Oddziale Kardiologii realizowany jest program KOS-Zawał. KOS-ZAWAŁ to całościowy program opieki, z uwzględnieniem rehabilitacji kardiologicznej, skierowany do pacjentów z zawałem mięśnia sercowego. W ramach tego programu tworzony jest indywidualny plan opieki, która trwa 12 miesięcy. Ma ona na celu zapewnienie optymalnego powrotu do funkcjonowania w życiu prywatnym i zawodowym po przebytym incydencie sercowo-naczyniowym. Pierwsza wizyta kontrolna po pobycie na Oddziale Kardiologii zostanie zaplanowana już 7-10 dni po wypisie. W ciągu 14 dni od wypisu planuje się rehabilitację kardiologiczną. Kolejne ambulatoryjne wizyty kontrolne określą czy konieczne są dodatkowe interwencje tj. kolejny etap leczenia choroby wieńcowej czy wszczepienie urządzenia resynchronizującego lub kardiowertera. Elementem wizyt jest także edukacja ukierunkowana na zapobieganie kolejnym incydentom sercowo-naczyniowym i propagowanie zdrowego trybu życia. Uczestnictwo w programie KOS-ZAWAŁ jest nieodpłatne dla pacjenta – finansowane ze środków NFZ.


Programy lekowe:

Oddział Kardiologii realizuje program lekowy NFZ "Leczenie inhibitorami PCSK-9 lub inklisiranem pacjentów z zaburzeniami lipidowymi (ICD-10 E78.01, I21, I22, I25)" skierowany do pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną oraz pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego


Badania kliniczne:

Oddział Kardiologii jest ośrodkiem biorącym udział w międzynarodowych badaniach klinicznych II i III fazy. Dzięki uczestnictwie w badaniach m.in.: PLATO, FUTURA, SOLID, GEMINI-ACS, ATLAS, SPIRE Oddział Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu ma swój udział w rozwoju wiedzy kardiologicznej oraz wprowadzaniu do wytycznych leczenia nowych leków.


Szkolenie specjalizacyjne:

Oddział Kardiologii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych oraz prowadzi staże cząstkowe z kardiologii dla lekarzy innych specjalizacji.

Zespół Lekarski:
-    lek. Kamila Dubik (specjalista kardiologii)
-    dr n. med. Jarosław Gorol (specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii)
-    dr n. med. Mateusz Mościński (specjalista kardiologii)
-    lek. Marcin Motyka (specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii)
-    lek. Marta Ochałek (specjalista kardiologii)
-    lek. Dawid Olszowski (specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii)
-    lek. Anita Paczkowska (lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z kardiologii)
-    lek. Marcin Pop (specjalista kardiologii)
-    lek. Mateusz Sitarski (lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z kardiologii)
-    dr n. med. Piotr Szczeponek (specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii) 
-    lek. Ewa Underman (specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii)
-    lek. Sabina Nowakowska (specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii)

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom